• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

https://erga.attica.gov.gr/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/46/cropped-1626085451.jpeg
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
  • Καππαδοκίας & Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Αττική Ο.Τ. 295 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
  • Λεπτομέρειες
  • Χάρτης
  • Φωτογραφίες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΘΕΣΗ :     Ο.Τ. 295 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΟΔΟΙ:  ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ & ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΥ


Το αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση των  αρχιτεκτονικών  εργασιών, αρχιτεκτονικών  τελειωμάτων και αρχιτεκτονικού  εξοπλισμού στο κοίλο του γηπέδου, εντός του κτιρίου του γηπέδου και σε όλα τα επίπεδα των υπογείων και της ανωδομής, καθώς και στις όψεις, επίσης των Η/Μ εργασιών που εξαρτώνται άμεσα από τις οικείες αρχιτεκτονικές  εργασίες, συμπεριλαμβανομένων  των εργασιών υποδομής, ήτοι σωλήνες ύδρευσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, αεραγωγοί, οι μονώσεις, όπου προβλέπεται, και όλες οι απαιτούμενες σχάρες, καλωδιώσεις εντός των τοίχων (είτε τοιχοποιίας είτε γυψοσανίδας) και ψευδοροφών.


ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:     

Στο έργο έχουν εκτελεσθεί οι εξής εργασίες :
-Κατασκευή των οπτοπλινθοδομών,  τοιχοπετασμάτων ξηράς δόμησης, επιχρισμάτων, χρωματισμών, Η/Μ εργασιών σε τμήμα του κτιρίου.
-Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή των ανωτέρω εργασιών στο υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου.

-Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 45% περίπου του συνολικού φυσικού αντικειμένου και σε ποσοστό 19% του οικονομικού αντικειμένου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η κατασκευή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε συνεργασία με το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ.
Η Δ/νουσα υπηρεσία μελετά τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου προκειμένου να ενταχθούν νέες εργασίες και αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Τύπος
Κτηριακά
Προϋπολογισμός Μελέτης:
20.000.000,00 €
Προγραμματική Σύμβαση:
25-06-2019 (υπογραφή) έως 25-05-2022
Χρηματοδότηση:
Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 973303301201)
Προϋπολογισμός Έργου:
20.000.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία Διαγωνισμού:
22-01-2020
Ανάδοχος:
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
Έκπτωση:
47,41%
Υπογραφή Σύμβασης:
01-07-2020
Αρχική Σύμβαση (ΑΣ):
10.522.765,44 € με ΦΠΑ
ΛΗΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (με βάσει την τελευταία εγκεκριμένη παράταση):
01-11-2021
Εκτιμώμενη Λήξη Έργου (με βάσει αίτημα παράτασης του αναδόχου ή κατ΄ εκτίμηση):
01-11-2021
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τελευταία) (απ / ημερομηνία / αριθμός ) (ποσό):
Απ. 446750/02-06-2021 ΔΤΕΠΑ - 7η εντολή - 494.791,45 € με ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (από την έναρξη του έργου):
1.910.888,30 € με ΦΠΑ
Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου (από την έναρξη του έργου):
45%
Ημερομηνία Ενημέρωσης:
Αθήνα, 08-06-2021

Περιφέρεια Αττικής - Παρατηρητήριο Τεχνικών Έργων

Στο site παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ποιότητας ζωής όλων μας.